fbpx

Pirkimo taisyklės

PRAMOGŲ PARKO IR ŽAIDIMO „MISIJA – LOBIS“ PIRKIMO TAISYKLĖS

Šios pirkimo-pardavimo sutarties (toliau „Sutartis“) šalimis yra: (i) Saulius Menkeliūnas indv. pažyma nr.: 1080819 , administruojantis pramogų parką „Misija – Lobis“, (toliau „Paslaugos teikėjas“), iš vienos pusės, ir (ii) fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs išankstinį kuponą (tiesiogiai, arba panaudodamas jo ar trečiojo asmens įsigytą išankstinį kuponą) arba įsigijęs žaidimo bilietą internetinėje svetainėje https://www.misijalobis.lt  (toliau „Pirkėjas“), iš kitos pusės.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis nustato Paslaugos teikėjo ir Pirkėjo (toliau „Šalys“) santykius, susijusius su   išankstinio kupono ir/ar žaidimo bilieto įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka.

1.2. Šia Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo įsigytą išankstinį kuponą (toliau „Kuponas“)  ir/ar žaidimo bilietą (toliau „Bilietas“), o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka sumokėti Paslaugos teikėjui   išankstinio kupono ir/ar žaidimo bilieto kainą.

1.3. Išankstiniame kupone yra nurodytas rezervacijos kodas (toliau „Kupono kodas“), kurį aktyvavęs (sumokėdamas Kupone nurodytą kainą) Pirkėjas Kupono galiojimo laikotarpiu turi teisę reikalauti suteikti Kupone nurodytą paslaugą, rezervuoti laiką ir gauti Bilietą . Aktyvuotas Kupono kodas ir/ar Bilietas yra vienintelis paslaugos, nurodytos Kupone, užsakymą ir apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

1.5. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su internetinėje svetainėje https://www.misijalobis.lt  platinamame ir jo įsigyjamame Kupone ir/ar Biliete nurodytos paslaugos aprašymu bei jai taikomais reikalavimais ir taisyklėmis (įskaitant DUK), kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Kupone ir/ar Biliete nurodyta paslauga, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Kupone ir/ar Biliete nurodytą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai už kuriuos buvo įsigytas Kuponas ir/ar Bilietas, nėra grąžinami.

1.6. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą ir/ar Bilietą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Kupone ir/ar Biliete nurodytą paslaugą, jei toks paslaugos suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Pirkėjo sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos.

2. KUPONŲ IR BILIETŲ KAINA, JŲ ĮSIGIJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Šios Sutarties nuostatos taikomos, kai Kuponai ir/ar Bilietai įsigyjami internetinėje svetainėje https://www.misijalobis.lt.

2.2. Kuponų ir/ar Bilietų vertės (kainos) nurodomos internetinėje svetainėje https://www.misijalobis.lt.

2.3. Įsigydamas  Kuponą ir/ar Bilietą, Pirkėjas privalo:

2.3.1. užpildyti užsakymo anketą (toliau – “Užsakymo anketa”);

2.3.2. sumokėti  Kupono ir/ar Bilieto kainą (ir papildomus mokesčius, jei jie konkrečiu atveju taikomi) vadovaujantis internetinėje svetainėje https://www.misijalobis.lt  pateiktas nurodymais.

2.4. Kupono ir/ar Bilieto kaina apmokama naudojantis Paysera elektronine atsiskaitymo sistema.

2.5. Jei Pirkėjas, įsigydamas Kuponą ir/ar Bilietą, pageidauja gauti sąskaitą, sąskaita jam išsiunčiama nurodytu elektroninio pašto adresu.

3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sudarymas šią Sutartį, atidžiai susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka.

3.2. Pirkėjui yra žinoma, kad ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis internetinėje svetainėje https://www.misijalobis.lt  pateikiamais nurodymais, paspaudžia mygtuką „SUTINKU SU SUTARTIES SĄLYGOMIS“, taip patvirtindamas savo sutikimą su šios Sutarties sąlygomis.

3.3. Sutarties sudarymo faktas patvirtinamas atsiunčiant patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

4. KUPONO IR/AR BILIETO PRISTATYMAS

4.1. Kuponas ir/ar Bilietas Pirkėjui pristatomas nedelsiant po Sutarties sudarymo elektroniniu paštu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. KUPONO IR BILIETO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

5.1. Pirkėjo vadovaujantis šia Sutartimi įsigytas Kuponas  galioja 365 dienas nuo šios Sutarties sudarymo dienos (su šioje Sutartyje nurodytomis išimtimis), šis terminas nurodomas Kupone.

5.2. Pirkėjas patvirtina, kad supranta, jog Kuponas negali būti grąžinamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus Pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Kupono (t.y. Kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos.

5.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje svetainėje https://www.misijalobis.lt sudarytos kupono pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Paslaugos teikėjui per 14 dienų nuo kupono įsigijimo dienos. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims: 1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį; 2) sutartims, pagal kurias teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų; 3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; 4) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties; 5) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; 6) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis; 7) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

5.4. Pirkėjas patvirtina, kad aiškiai supranta, jog Pirkėjui nepanaudojus Kupono jame nurodytu galiojimo terminu, yra laikoma, kad paslauga, nurodyta Kupone, buvo suteikta, ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.

5.5. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Kupone nurodytos paslaugos suteikimo data ir laikas nustatomas vadovaujantis šiomis rezervacijos taisyklėmis: Kupono turėtojas dėl paslaugos suteikimo privalo internetinėje svetainėje https://www.misijalobis.lt skiltyje „Rezervacija“ nurodyti Kupono kodą, atlikti rezervaciją, gauti rezervacijos patvirtinimą – Bilietą, papildomą informaciją, ir sutartu laiku atvykęs į nurodytą vietą pateikti spausdintą arba elektroninę Bilieto kopiją. Pirkėjas aiškiai supranta, kad jo neatvykimas sutartu laiku į nurodytą vietą, ir/ar Bilieto neturėjimas, laikomas tinkamu paslaugų suteikimu ir pinigai už Kuponą tokiu atveju nėra grąžinami ir jo vertė nėra kompensuojama kitokiu būdu.

5.6. Pirkėjas patvirtina, kad aiškiai supranta, jog pinigai už įsigytą Bilietą nėra grąžinami. Bilieto rezervacijos laiką galima keisti ne daugiau kaip vieną kartą likus ne mažiau kaip 24 val. iki anksčiau rezervuoto laiko.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Pirkėjas turi teisę:

6.1.1. reikalauti tinkamo Paslaugos teikėjo pareigų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymo.

6.2. Pirkėjas privalo:

6.2.1. sudarydamas šią Sutartį, pateikti visus Paslaugos teikėjo prašomus duomenis;

6.2.2. perleisdamas savo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, tinkamai laikysis šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

6.3. Paslaugos teikėjas turi teisę:

6.3.1. atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, jei jos sudarymo metu buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.

6.4. Paslaugos teikėjas privalo:

6.4.1. užtikrinti tinkamą rezervacijos taisyklių laikymąsi ir dėti maksimalias pastangas tam, kad, kad Kupone nurodyta paslauga būtų suteikta Pirkėjui ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo pirmojo kreipimosi dėl paslaugos suteikimo .

6.4.2. laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

7. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

7.1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus reikalaujamus duomenis.

7.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Paslaugos teikėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.

7.3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Paslaugos teikėjui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja iki Kupone nurodytos paslaugos suteikimo arba Kupono  galiojimo termino pabaigos.

7.4. Sutartyje pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi sutarties vykdymo tikslu. Asmens duomenų valdytojas – Saulius Menkeliūnas. Asmens duomenys bus saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktais sutarčių saugojimui nustatytą terminą. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą pateikiama Paslaugos teikėjo Privatumo politikoje pasiekiamoje adresu https://www.misijalobis.lt/privatumo-politika  su kuria Pirkėjas galėjo susipažinti prieš Sutarties sudarymą.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Kuponą ir/ar Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

8.2. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Pirkėjas atsako už sudarant šią Sutartį jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.

8.4. Paslaugos teikėjas neatsako už netinkamą šios Sutarties vykdymą tiek, kiek jį sąlygoja Pirkėjo kaltė Sutarties sudarymo metu pateikiant melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.

9. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims Pirkėjo Užsakymo anketoje pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Šalys aiškiais supranta, kad Pirkėjui perleidus teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems yra privalomos.

10.2. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje, Paslaugos teikėjo rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:

Saulius Menkeliūnas

Adresas: Geležinkelio g. 1, Kaltanėnai, LT-18239 Švenčionių r.

Adresas korespondencijai: MISIJA-LOBIS, Geležinkelio g. 1, Kaltanėnai, LT-18239 Švenčionių r.

Indv. Pažyma: 1080819

Mob. tel. nr. +370 648 50255

El. p. info@misijalobis.lt

Atsiskaitomoji sąskaita: LT654010051003844888

Bankas: Luminor Bank AS

10.3. Visi ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais. Ginčus su vartotojais neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Prašymą/skundą dėl mūsų tinklapyje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje http://www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.